ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקמז

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' כסלו חדש הגאולה והנסים. ת"ח על הבשו"ט מאשר נסתדר השיעור בלימוד תניא ב... ובודאי מזמן לזמן ידרוש מהנעשה בזה ומההוספה, שהרי כמובן גם זה בכלל הציווי דמעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו.

מ"ש אי שביעת רצונו מעבודתו בקדש ובפרט שאחוז מהתלמידים אינו שייך להשפעה חסידותית וכו' - לפלא על נוסח כזה בהנוגע לנשמות בני ישראל, למרות שמבואר בקבלה ובביאור בחסידות ומהם גם בספר התניא, אשר כאו"א יש לו חלק בכל ד' חלקי פרד"ס שבתורה ובפרט בהנוגע לתורת החסידות שידוע פתגם רבנו הזקן שהחסידות היא בשביל כל ישראל ולא רק בשביל כמה חוגים מסוימים, אלא שמובן שצריכים להיות דברים היוצאים מן הלב ובהסברה מתאימה לכלי המקבל, וידוע מרז"ל כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, וכשיתבונן בגודל העבודה והזכות שלו זה בודאי יוסיף אומץ ותיכף יראה הוספה בהצלחתו בהאמור, ומובן שעי"ז יתוסף ג"כ בברכות נותן התורה בעניניו הוא.

בברכה המחכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב.

בודאי ינצל ימי הסגולה דחדש כסלו בכלל - בהנ"ל - ויום הבהיר י"ט כסלו ביחוד.

ובהנוגע אליו בפרט בביאור לתלמידיו גודל ערך היום והכרח השפעתו על כל השנה כולה, ויה"ר שגם בזה יבשר טוב.

ד'תתקמז

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'תשסט, ובהנסמן בהערות שם.