ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקמח

ב"ה, י"ז כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי חשון והקודם לו, בו כותב ע"ד יום ההולדת שלו וע"ד הכנסו למכינה דהישיבה תורת אמת, ואשר התקדם בלימודו.

ויהי רצון, אשר יצליח בזה עוד ועוד הן בלימוד הנגלה והן בלימוד החסידות וקיום המצות בהידור אשר זה כל האדם ואם בכל מקום ובכל ישיבה אמרו רז"ל יגעת ומצאת, עאכו"כ בישיבה מיסודם ובהנהלתם של רבותנו נשיאנו נשיאי חב"ד זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר עומדים ומעוררים רחמים רבים על כל השייכים אליהם ומקושרים אליהם בתוך כלל ישראל להמשיך להם המצטרך, ובפרט לתלמידי ואברכי ישיבות ארצנו הקדושה, ומובן שככל שירבה בהתמדה ושקידה תתרבה ג"כ ההצלחה, ועל ידי שישפיע גם על חבריו בזה שזהו ענין צדקה רוחניות, תתוסף בסייעתא דשמיא בכל האמור.

בברכה לשנת ההצלחה, ובטח נהג במנהג יום הולדת ולבשו"ט בכל האמור, וכן מניצול ימי חדש כסלו חדש הגאולה והנסים להפצת המעינות חוצה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תתקמח

במנהג יום הולדת: ראה לעיל חי"ג אגרת ד'שלט. ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'קמה.

ה'קנה.