ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקנב

ב"ה, י"ז כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים

וכו'

מו"ה מענדל שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו וכן הפ"ש ע"י ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות כו' מו"ה עזריאל זליג שי' סלונים, ותוכנו הדפסת כתב יד אשר תוכנו מוכיח שמחברו הוא בעל המחבר ספר מרכבת המשנה הוא כ"ק ר' אדם בעל שם.

ומובנת ההפתעה שהיתה לי בהודעה זו. וחכיתי במענתי על המכתב עד שאמצא איזה מקור ויסוד אשר מחבר ס' מרכבת המשנה הוא כ"ק ר' אדם בע"ש, ולאחר החיפוש והחקירה מצאתי לע"ע רק השערה בזה מהרב ר' ראובן מרגליות שי', כנדפס בשבועון במישור די"ב אייר תש"א, ומוכרחני לאמר שהשערתו לדעתי הוא הר התלוי בשערה, ואולי גם השערה אינה ותלוי באויר, ומעולם לא שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שישנו מה נדפס לכ"ק ר' אדם בע"ש, ואף שלא ראינו ולא שמענו אינה ראי', הנה בכגון דא תמוה הדבר, שבמשך כל השנים לא הזכיר וגם לא כתב עד"ז למרות שכמה זמן הקדיש למכתבי הגניזה החרסנית הידועה שבהם מדובר רבות גם בהנוגע לכ"ק ר' אדם בע"ש, ומובן אשר לסמוך על הקדמת המו"ל של ספר מרכבת המשנה אשר שמעתי שבדורו קראוהו בשמו ר' אדם, אין זה מספיק כלל לתרץ השתיקה עד"ז, בכל הסיפורים והמסורות שנמסרו בבית הרב, רבי מפי רבי עד לרבנו הזקן שקבל מהרב המגיד שקבל ממורנו הבעש"ט מבלי הזכיר שמחבר מרכבת המשנה הוא הוא שכתביו הגיעו להבעש"ט וכו', והנה אפשר אשר אצל כת"ר ישנו עוד יסוד ומקור לשמועה זו, ות"ח מראש אם יודיעני בפרטיות עד"ז.

מובן שאתענין במאד לדעת אם יש באוסף - הכתבי היד שבהנהלתו כתבי חסידות של נשיאי חב"ד או כתבי יד מהבעש"ט והה"מ שעדיין לא ראו אור הדפוס, ות"ח בעד טרחתו להודיעני גם עד"ז.

מוסג"פ מה שהו"ל בעת האחרונה, שבודאי יעניין את כת"ר שי'.

בברכה.

ד'תתקנב

מו"ה מענדל: חסידה, ירושלים.

בעל המחבר: מוה"ר דוד משה אברהם ר"ת אד"ם. ובהקדמת המו"ל: זה ספר תולדות אד"ם קדמאה האד"ם הגדול בענקים כו'.

עוד בנושא הזה - ראה הקדמתו של י. מונדשיין לס' "שבחי הבעש"ט" (ירושלים תשמ"ב) ע' 65-58.