ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקנג

ב"ה, טו"ב כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

... בודאי למרות המאורעות האחרונים - הכינו תכנית מתאימה ככל הדרוש לניצול ימי י"ט כסלו וחנוכה הבע"ל וככל האפשרי - להתפתחות עניני חב"ד. ויה"ר שיהי' בהצלחה מופלה.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט,

מ.. שניאורסאהן

מאשר קבלת מכתביו מימי: כ"ח מ"ח. א' ב' ז' כסלו.

ד'תתקנג

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשפה, ובהנסמן בהערות שם.

מהאורעות האחרונים: ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.