ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקנה

ב"ה, י"ט כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במש"כ ע"ד תשובה שתועיל גם באופן המבואר בתניא ספ"ז וכהמסופר ברשימת כ"ק מו"ח אדמו"ר בפתיחת פוקח עורים כן הוא שתשובה (דיחידה) מועלת גם בזה ולא מצד זכות וכיו"ב. וכמפורש בכ"מ ומהם שער התשובה לאדהאמ"צ ד"ה אם יהי' נדחך פ"ח. שם ד"ה פדה בשלום פ"ט.

במש"כ ע"ד העלאת ניצוצין מגקה"ט ע"י בעל תשובה - מבוארים האופנים בזה בביאור לד"ה אחרי הנדפס בסו"ס דרך מצותיך להצ"צ.

מסיבה נתעכב השילוח וז"ע נתקבל מכתבו מבש"ט מההתועדויות דיום הבהיר י"ט כסלו ות"ח. ויה"ר שתפעלנה פעולתן במחדו"מ. ובזה גם הגברת כל פעולות צעירי אגו"ח להצלחה מופלגה.