ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקנז

ב"ה, י"ט כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו המהיר, ולמלאות רצונו נענה באישור תיכף, ומוסג"פ גם הקונטרס שהו"ל (אף שהמאמרים כבר נדפסו אבל נתוספו בזה איזה הערות ומראה מקומות, ובפרט שגם הגמרא עם המאמרים עדיין אפשר לא נתקבלו למאנטרעאל).

ועל של עיקר באתי, ענינא דיומא דא ר"ה לחסידות, ובנוסח הרב לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

ד'תתקנז

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתע, ובהנסמן בהערות שם.

הגמרא: ב"מ וב"ב בהוספת חדושי ומאמרי הצ"צ (קה"ת תשט"ז).