ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקנח

ב"ה, י"ט כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה, ובודאי למותר לעוררו אשר נוסף על שמירת שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, מוכרח שיהי' לו קביעות עתים בתורת החסידות בכל יום לכל הפחות איזה רגעים, ובימי הש"ק וימים טובים ימי סגולה משך זמן מתאים, אשר עי"ז יתוסף מאילנא דחיי דלית תמן קושיא כו' גם בעניניו הפרטים להיות מיוצאי צבא בצבאות ה' במלחמתה של תורה ופנימיות התורה זוהי תורת החסידות והפצתה בכל מקום שידו מגעת, אלא שכדי למהר בהמשכת הברכה למטה צ"ל ענין הצדקה, וכמבואר באגרת הקדש ובכמה מקומות, ובענינו הוא להשפיע גם על חבריו שי' שגם הם ינהגו כהנ"ל ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכת חג הגאולה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א