ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקנט

ב"ה, כ"א כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מחד גיסא נהניתי מתיאורו הפעולות שנעשו בשבועות שעברו, אבל מאידך גיסא נצטערתי לכתבו שכמה זמן לא שיתף פעולה מפני החילוקי דעות ולא רצה להתערב וכו' וכו' - כי מה יועילו כל הטעמים וההסברות (אפילו אם הם צודקים במילואם) להאיר החושך שבחוצה ואשר בעוה"ר חדר גם לפנים. וגם הפנים ואפי' הפנים דביהכנ"ס ובביהמ"ד צריך לריפוי (עיין המשך וככה פס"ג ואילך) לתיקון ולשיפור. והיום לעשותם ולא לדבורים ושקו"ט ודו"ד ומו"מ שאינם אלא מצדיקים העדר הפעולה ומגדילים תרדמת הפרט ובמילא גם תרדמת הגלות.

ויה"ר אשר ימי הגאולה והנסים הללו יעוררו את כאו"א, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר - זאל מען דערהערען וואס די ליכטעלעך דערציילען, ויבוא במעשה בפועל להאיר על פתח ביתו (עד שיאיר גם) מבחוץ, ובאופן דמוסיף והולך.

ד'תתקנט

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 538.

וכפתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'תתקלט, ובהנסמן בהערות שם.