ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסא

ב"ה, כ"א כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה צבי ליב שי' הלוי

שלום וברכה!

... כיון שבית ספר לסופרות דבר נכון וגם מוכרח הוא, וכידוע המחסור בתפילין כשרים בכל מדינה ומדינה, בודאי יש דרכים לביסוס ולהתפתחות בי"ס כזה, אלא שצריך להשתדל שיעשו הדברים בהידור האפשרי וכו', שלכן כדאי שיתגשמו ע"י אנ"ש ומוסדות חב"ד, ויש להשקיע יגיעה והשתדלות כפי דרישת הענינים כי כדאיות הן בערך גודל הדבר, ואין להאריך בדבר הפשוט...

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תתקסא

מו"ה צבי ליב שי': לוין, פריז. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'תשעג. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו. ראה גם לעיל אגרת ד'תתעג. לקמן ה'קמד.