ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסב

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ע"י הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה... אבל נצטערתי להוודע במשך השיחה שכנראה אין כת"ר שי' שומר כלל על בריאותו ומתנהג היפך הוראת הרופאים בזה, ובודאי למותר להאריך בהיחס שצריך להיות להוראת רופאים והוא מובא בכ"מ בשו"ע או"ח הל' שבת ויהכ"פ וכיו"ב, ומובא ג"כ בהל' נזקי גוף ונפש ודיניהם, והנקודה התיכונה היא כלשון רז"ל שאין לאדם רשות על גופו כלל לצערו כו', כי הגוף הוא נכסיו של הקב"ה ביטוי נפלא אשר בהתבוננות קלה אפילו מבהיל את הרעיון, ויה"ר אשר מאמר רז"ל זה המרובה באיכות יפעול פעולתו לזהירות גם בהציווי ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ובלי ספק אשר עי"ז יתוסף גם בעסקנות הצבור ובעניני תורה ומצות בכלל, וכידוע פתגם הרב המגיד ממעזריטש אשר יום ההילולא שלו הי' לפני איזה ימים, א קליינע לעכעלע אין גוף איז א גרויסע לעכעל אין דער נשמה.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לבשו"ט ולימי חנוכה מאירים ומזהירים.

נ. ב.

ת"ח על שימת לבבו במסירת המפה ע"י מר... שי' וכיון שהנ"ל לא ידע פרטים בזה וע"פ מרז"ל (חולין מד, ב) מסרתי' להפנימי' דתומכי תמימים, והרי אכילה דשבת ברבים - ה"ז מצוה דרבים.

ד'תתקסב

פתגם: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'נה, ובהנסמן בהערות שם.