ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסב*

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב שאין יודע עדיין ללמוד, ושואל אם לפי הגיל שלו יכול לעשות תועלת בתורה.

ידוע כמה מאמרי רז"ל אשר תמיד יש לאדם ללמוד תורה מבלי הבט על גילו, ובאם ילמוד בהתמדה ושקידה בהישיבה ודאי הדבר שיראה תועלת בלימודו.

ומהנכון שבכל יום חול קודם תפלת הבקר יתן מה לצדקה, ואחר התפלה בכל יום אפילו בשבת ויום טוב יאמר מזמורי תהלים, אשר על ידי כל זה תתרבה הצלחתו גם בהאמור, ונסיעתו למאראקעש תצליח להסתדרות טובה לפניו בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר