ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסג

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מו"ה אליעזר שי'

שלום וברכה!

מאר הנני קבלת מכתבו מכ"ד מ"ח... במה שמסיים במכתבו בהנוגע לשאלת נסיעת האניות בש"ק ושאלת החשמל וכיו"ב, באה"ק ת"ו.

הנה מה שהתערבתי בשאלת האניות הוא, להיותה שאלה דארצוה"ב ונויארק ביחוד, ולכן עשיתי בזה עד כמה שכידי מגעת כמדומה לי - בכדי לתקן המצב כאן. ומובן שזה הי' תלוי ג"כ בקצה השני, היינו מקום מוצא האני', שלכן מוכרח הייתי לכתוב גם לאה"ק ת"ו בזה, משא"כ שאלת החשמל וכו' - שזהו שאלת אה"ק ת"ו, וביחוד שכבר ידועים ומפורסמים החילוקי דיעות בזה של רבני אה"ק ת"ו עם הטעמים ונמוקים שלהם.

ד'תתקסג

מו"ה אליעזר: קרסיק, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שז, ובהנסמן בהערות שם.

האניות בש"ק: ראה לעיל אגרת ד'תשצו, ובהנסמן בהערות שם.

שאלת החשמל: ראה גם לקמן אגרת ד'תתקסז.