ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסד

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז כסלו והקודמו.

לפלא ששואל דעתי מה עליו לעשות ואיך להתנהג בה בשעה שכתבתי לו כמה פעמים דעתי בזה, אשר בתקפה היא גם עתה.

ובמה שכותב שמוכרח וכו', מובן שאין זה אמת כלל וכלל, ואין איש הישראלי מוכרח ח"ו לעשות היפך רצון הבורא ית', ועוד להעיר שאין בנסיון זה כל תועלת, כיון שכל זמן שהנשמה אינה ממלאה תפקידה המצווה עלי' מנותן התורה, באה היא בגלגול אחר גלגול בעולם הזה, אלא שכשעוד קלקל הרי הגלגול קשה יותר, ואין להאריך בדבר המצער, ועוד ברור שכל הטעמים והאמתלאות שכותב ה"ז טענות מהלעו"ז שאין להם כל יסוד במציאות, ויה"ר שיכיר את האמת כי טוב הוא ברוחניות וגם בגשמיות.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תתקסד

שמוכרח: לשים קץ לחייו ח"ו. ראה גם לעיל אגרת ד'תתקס.

*) ראה דרוש למהרח"ו שבפע"ח קודם שער ר"ה. הגהות שמן ששון על שה"כ דרוש חנוכה סק"ב.