ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסד*

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מטו"ב כסלו והקודמו.

מ"ש אודות ההמשכה שמרגיש וכו', כבר ידועות העצות היעוצות בכגון דא, והן היסח הדעת בתוקף המניעה מפגישה עם פב"פ עד כמה שאפשר (מובן שהבליטות בזה אינן רצויות כלל), חיי משפחתים כאורח כל ארעא (מבלי חומרות שאין להם כל יסוד ופרישות המביאה לתוצאות הפכיות), ומהנ"ל מובן שנסיעה לכמה זמן מן הבית לא לבד שאיננה תקון אלא אדרבה, וק"ל...

בודאי יודיע מניצול ימי י"ט כסלו וחנוכה הבע"ל כפי הדרוש, ויהיו ידיעות מפורטות, ויה"ר שגם טובות.

בברכה לבשו"ט.