ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסה

ב"ה, כ"ג כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א איש רב פעלים בעל מדות

מו"ה משה גרשון שי'

שלום וברכה!

קבלתי הפ"ש ע"י הרה"ג הרה"ח עוסקי בצ"צ השד"רים שליט"א אשר בקרו במחנם הט', וכבקשתו אזכירו ואת כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומאחר שימי החנוכה הבע"ל ממשמשים ובאים, וידוע הדיעות* אם זהו כנגד ספירת הנצח או ספירת ההוד ובכ"א ה"ה מירכי דקשוט דלבר מגופא ובכ"ז יש בהם מעלה וכידוע מרז"ל, לע"ל כל המועדים בטלים חוץ מחנוכה ופורים (הובא בס' החיים ס' פרנסה ריש פרק ז', ועיין ג"כ פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ו, ירושלמי תענית ב, יג, יוצר לזכור**, בהוספות לתו"א למגלת אסתר ועוד), וע"ד מעלת אור חוזר המבוארת בכ"מ.

ויה"ר שמעלה זו תאיר גם בדורנו דור יתום זה דרא דעקבתא דמשיחא בסופו, באור המוסיף והולך משתשקע החמה עד שיפעול דלילה כיום יאיר בביאת בר נפלא בעגלא דידן.

בכבוד ובברכת חנוכה מאיר ומזהיר.

ד'תתקסה

2מו"ה משה גרשון: גודלצווייג, שיקגו.

*) פיוט אלקים אל דמי בסופו.