ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסו

ב"ה, כ"ג כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

מאיר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הבהיר יום י"ט כסלו, חג גאולתנו ופדות נפשנו בגאולת ופדות רבנו הזקן, כן נתקבל המכ"ע ששלח ות"ח על שימת לבבו.

ובמה שהעיר אודות נוסח האר"י נוסח רבנו הזקן שאומרים ומוריד הגשם בשני סגלי"ן, וכן תקנת שבת בקו"ף, יעויין בזה בשער הכולל שעל הסידור לאאזמו"ר הרא"ד לאוואוט.

מוסג"פ מה שהו"ל לאחרונה, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

הגשם דגם הגימל סגולה כ"כ גם בס' מאורי אור, זכרון יהודא (הובאו בליקוטי מהרי"ח), דרכי חיים ושלום (להגה"צ וכו' ממונקאטש) ועוד.

בברכה.

ד'תתקסו

מו"ה מאיר: שורצממן, וויניפג.