ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסז

ב"ה, כ"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק - לאחרי הפסק הכי ארוך.

א) במ"ש אודות אור העלעקטרי בש"ק באה"ק ת"ו, וכן בשאלת פתיחת

קופסת-שימורים בש"ק, - כבר שקלו וטרו בזה בירחונים תורנים בשנים האחרונות, וכמדומה גם באלו המופיעים באה"ק ת"ו, וכן ידועים בזה השיטות והמנהגים בחוגים שונים באה"ק ת"ו.

ב) במה שמעיר שקרא במכתב לאחד בענין מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים שדוחה ת"ת וכפסק הש"ס במו"ק, ומעתיק מה שראה בספר בשם רבנו הזקן.

ולפלא שמעתיק זה מספר, שהרי הלכות ת"ת לרבנו הזקן נדפסו כ"פ, וכנראה שדברי הספר שמעתיק מיוסדים על מה שכתוב שם בפרק ג' קונטרס אחרון ד"ה והנה חילוק, ומה שפלא עוד יותר שכנראה לומד כוונת הספר בפי' דברי רבנו הזקן אשר מצות ידיעת התורה דוחה מצות עשה גם שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים, ולא ידעתי מה אדון בזה, דא"כ הרי פטורים מהנחת תפילין מעשיית סוכה ונטילת לולב וכו' - שהוא היפך ש"ס מפורש בבלי וירושלמי הנהגה בכ"י וכו' וכו', ודברי רבנו הזקן מובנים ע"פ מ"ש שם ריש פרק ג' בפנים, בהחילוק דהפסק לפי שעה לבין הפסק לגמרי ועוד פרטים בזה, ואכ"מ.

ג) במ"ש בהסיבות שמפניהם הפסיק ללמוד תורתנו תורת חיים, כמה עלוב דורנו זה, שמפרשים ענינים היפך מכוונתם, שאם בכל זמן מוכרח לימוד דפנימיות התורה עאכו"כ במצב דחשש לענינים אודותם כותב, והטענה דריחוק מקום וכו' הרי אין זה מניעה ללמוד במקומו הוא נוסף על ההשערה שבטח לא היו סגורים בבתיהם משך כל השבוע מלצאת החוצה לאיזה ענין שיהי', ואם לעניני הרשות יצאו עאכו"כ בעניני תורה מאור שבתורה וק"ל.

בברכה לבשו"ט, ויה"ר שיהי' בטוב הנראה האמיתי דלית תמן אחיזה ללעו"ז כי קשורים הם באילנא דחיי וכו' וכמבואר באגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ו.