ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסח

ב"ה, כ"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה דובר יהודא שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתב כת"ר מכ"ב כסלו, ובנועם קראתי בו אודות ההתועדות בקשר עם יום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו העבר, ואשר גם נשי חב"ד נתאספו למחרתו בהרצאה על פרשת היום וכו'.

ובודאי יפעול כל זה בהנוגע למעשה, וכידוע הבטחת תורתנו תורת חיים גדול לימוד שמביא לידי מעשה, ודאית הבטחה נראית ג"כ מכמה הלכות בהלכות ת"ת, וסימנא מילתא היא קבלת המכתב ערב חנוכה, שעבודת הענין דהפצת המעינות חוצה הרי צ"ל מוסיף והולך מיום ליום בענין, וההוספה בשמן טהור ביחוד חלק התורה הנקרא אילנא דחיי דלית תמן טומאה וכו' (עיין אגה"ק לרבנו הזקן סי' כו), וכבר ידוע בכ"מ שנמשלה התורה למים (לחם) יין ושמן, ובחלקי התורה עצמה, מים ולחם הם נגלה שבתורה ויין ושמן רזא ורזא דרזין.

ויה"ר אשר ע"י ההפצה וההוספה נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד דלילה כיום יאיר בביאת משיח צדקנו שהוא משמונה נסיכי אדם, וכמבואר הענין בתורה אור לרבנו הזקן (לג, ד. לד, ג).

בברכה.

ד'תתקסח

מו"ה דוב יהודא: שוחאט, טורונטו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שיז, ובהנסמן בהערות שם.