ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקסט

ב"ה, כ"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה זאב יחיאל

שי'

שלום וברכה!

זה כאיזה ימים שנתקבל מכתבו אודות שילוח הספר חידושי ש"י, והיום נתקבל הספר עצמו, ות"ח על זה, ואף שאין הזמן גרמא, באתי בכ"ז כהצעתו באיזה הערות בעברי בחפזה, כיון שאין הזמן גרמא מועתק בשולי הגליון.

ובכניסתנו לחג האורים ימי חנוכה הללו, יה"ר שיהי' מוסיף והולך בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה ונתבארה בתורת החסידות, להאיר חשכת הגלות שנמשל ללילה עדי יקוים היעוד ולילה כיום יאיר בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו משמונה נסיכי אדם (עיין תו"א לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, לג, ד. לד, ג).

בברכה.

לסי' א: להעיר מרמב"ם הל' נדרים פי"א סוף ה"ד. שם הל' שגגות פ"ט סוף ה"ג. שו"ע או"ח סו"ס שמ"ג. וש"נ. שדי חמד כללים אות ק' סקנ"ב. וש"נ.

לסי' ב: עיין בשדי חמד אספ"ד מע' יוהכ"פ ס"א ס"י. וש"נ.

לסי' טו: שקו"ט בס' שנסמנו בהמועדים בהלכה שבועות ס"ב (ע' שיז).

לסי' כג: עיין צפנת פענח (להגאון מראגאצוב) להל' סוכה פ"ו ה"ב. עונג יו"ט סמ"ט.

ועוד. המוע' בהל' ע' ק'.

סוף הספר: ששה או ז' בתי אבות במשמרה. ראה ג"כ תוספתא תענית פ"ב ובמפרשים שם. מפרשי הש"ס לתענית טז, ב ואילך. שו"ת חת"ס חאו"ח ס"ר.

ד'תתקסט

מו"ה זאב יחיאל: לנדא, מונטריאל.

חדושי ש"י: למוה"ר שמואל יצחק לנדא אבד"ק טשעכנאווא.