ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקע

ב"ה, כ"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מכ"ב כסלו עם המוסגר בו, וימצא בזה קבלה זמנית מתאים להוראתו.

ונעם לי לקרות במכתבו אשר אף שקשה לו הדבר עתה בכל זה לא רצה לשנות מאשר נדבר, ובפרט שידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכאשר האדם למטה מחליט לתת לצדקה סכום שאינו לפי יכולתו בהווה, באותה שעה פותחים מלמעלה צנורות חדשים על ידם יקבל השפעה נוספת למען יוכל למלאות הבטחתו, ובפרט ע"פ הידוע דרשת רז"ל על הכתוב עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, וכבר נאמר ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות.

במ"ש אודות המקום פנוי בבית החיים אשר נמצא עליו החצי מצבה כפולה, ובאם ירצה מי שהוא לקנות מקום פנוי זה, צריך יהי' להסיר המצבה וכו'.

והנה בענינים כאלו יש להזהר ביותר, כיון שנוגע בשטח כבוד הנמצאים בעולם האמת, וחמירא מאיסורא, ולכן אין כדאי להכנס בספק זה, אפילו את"ל שאין בזה חלק איסור, אשר גם בזה יש מקום לדון, ויאריך ימים ושנים טובות הוא וכן זוגתו שתליט"א, ויוסיפו בשטח חינוך בני ישראל בדרך תורתנו תורת חיים הניתנה מאלקים חיים מחי' החיים, ויה"ר שתהי' הוספה זו מתאימה להוראת ימי חנוכה דמוסיף והולך מיום ליום.

בברכת חנוכה מאיר ומזהיר.

ד'תתקע

מו"ה יוסף: פלייער, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשנו, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'קיט.

*) להעיר מענין שמונה חוטי ציצית, ציצית לשון יציץ נזרו - יאיר.