ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקעא

ב"ה, כ"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ איש רב פעלים

מו"ה דוד נתן שי'

שלום וברכה!

נתקבלו הנרות שעוה להדליק בהם נרות חנוכה, ות"ח ת"ח. ויה"ר אשר כדין חנוכה הנה כאו"א בתכ"י יוסיף וילך ויעלה בקדש עד שיגיע לחוץ, וביחוד ע"י הפצת המעינות חוצה, עד אשר לילה כיום יאיר בביאה בעגלא דידן של משיח צדקנו שהוא משמונה* נסיכי אדם (ראה תורה אור לג, ד. לד, ג).

בברכה לחנוכה מאיר ומוסיף והולך.

נ. ב.

כמתאים למאמר זה"ק ח"ב קכח, מוסג"פ המחאה.

ד'תתקעא

מו"ה דוד נתן: לעסער, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שפז, ובהנסמן בהערות שם.

ציצית: שבזה התעסק במיוחד. ראה לעיל שם.