ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקעב

ב"ה, כ"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - מבלי הוראת זמן הכתיבה - בו שואל תיקון לענין הידוע.

ידועה העצה היעוצה בזה - להסיח דעת ככל האפשרי לא רק מהענין עצמו אלא אפילו מתיקונו, שיהי' חקוקים בזכרונו איזה פרקים משניות ולכל הפחות פרק אחד או שנים מספר התניא קדישא, נוסף על מזמורי תהלים, ובהלכו ברחוב וכיו"ב יחזור עליהם עכ"פ במחשבתו, ונתינת איזה פרוטות לצדקה בכל יום חול לפני תפלת הבקר ואמירת השיעור תהלים חדשי לאחרי התפלה בכל יום.

והשפעה על בני הנוער לקרבם לתורתנו תורת חיים ומצותי'.

ופשיטא אשר כל זה - הוא נוסף על העיקר, חרטה על העבר וקבלה טובה על להבא.

ובהנהגה האמורה הנה לאט לאט יוטב המצב הלוך וטוב, ויה"ר שיבשר טוב בכל האמור.