ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקעג

ב"ה, כ"ה כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגו"ח חב"ד

סניף עיה"ק ירושלים ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מט"ז כסלו, וכן מכתב השני מיום הנ"ל...

דרישה נוספת עתה מכל אחד מבני ישראל וביחוד מאנ"ש וביותר מהצעירים, והם פעולות מתאימות לדרישת השעה ואפשריות הניתנות מהשגחה העליונה, והרי רואים בעליל שדוקא עתה יש לפעול להרמת קרן ישראל סבא לתורתו ולמצותי', עד כדי החדרת תורת החסידות והדרכותי' בחוגים רחבים, וכל רגע ושעה העוברים הם אבדה מבהילה, ומי יודע אם תהי' עוד אפשריות כזו, וע"ד פעולות ממשיות וניצול האפשריות האמורות, לעת עתה לא נמצא במכתבם זה ולא בהקודם (אף שיש בהם בהנוגע להחלטות ואיזה פעולות בעבר, ולצערנו בממדים בלתי מספיקים).

פשוט שאין כוונתי להטפת מוסר, אלא לעוררם על חלק היפה שהשגחה העליונה העמידתם עליו, ואשר ינצלו האפשריות במילואה, שרב טוב צפון בה, טוב הרוחני והגשמי ובטוב הנראה והנגלה, ואין הדבר תלוי אלא ברצונם, כי הרי הכחות והאפשריות נתנו מידו הפתוחה הקדושה והרחבה.

ויהי רצון שימי חנוכה האלו, אשר אלו ואלו דא"ח, שהולך ופוחת והולך ומוסיף, הולך ופוחת בעינים דלעו"ז והולך ומוסיף בענינים דקדושה, יוסיפו הצלחה בהעבודה האמורה, שכל אחד ואחד מצעירי אגו"ח וכולם יחדיו - ע"י עבודתם בקדש יהי' פוחת והולך מיום ליום בענינים דלעו"ז בכל הסביבה בכל העיר וכו', והולך ומוסיף בכל הסביבה ובכל העיר בעניני קדושה ואור, נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'.

נתעכב השילוח וז"ע נתקבל המכ' מכ"ב כסלו מההתועדויות דיט"כ, גאולתנו ופדות נפשו, ויה"ר אשר מר"ה זה לחסידות ועניני' תומשך תוספת פעולות מוצלחות בכל השנה כולה ובכל השטחים, והרי כולם מכוונים לנקודה התיכונה - הפצת המעינות חוצה ולשיא שלה - ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכהנ"ל.