ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקעד

ב"ה, כ"ה כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו (וכן הפ"נ הכללי הקודמו), מבשר טוב אשר כל אנ"ש שלמים ובריאים וחזרו לבתיהם שלום; ובטח כוונתו גם על אותם שהבריקו אלי (ולפלא שאחרי המברק לא נתקבלה עד עתה כל ידיעה ממשלחי המברק שחזרו לבתיהם), וכבר ידוע כמה צווחו נשיאנו הק' על הנהגה מוזרה כזו.

בודאי ניצלו ימי יו"ד וי"ט כסלו, וכן ינצלו ימי חנוכה ככל הדרוש לחזק עניני כפר חב"ד ועניני החסידות בכלל, ויה"ר שיהי' בהצלחה בפועל ובטוב הנראה והנגלה.

בברכה לחנוכה מאיר ומזהיר על כל השנה כולה ובפ"ש כל אנ"ש שליט"א אשר בכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם.

ד'תתקעד

מו"ה שניאור זלמן: גרליק, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשצז, ובהנסמן בהערות שם.

וחזרו לבתיהם: מגיוסם ל"מצבע סיני". ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.

צווחו נשיאינו: ראה לעיל אגרת ד'תתד, ובהנסמן בהערות שם.