ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקעז

ב"ה, כ"ה כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהושע

שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק נעם לי לקבל מכתבו מיום השני, מבשר טוב מההתועדות אשר נדברו יראי ה' איש אל רעהו, ובודאי ישפיעו הדבורים הבפו"מ על הימים הבאים לאחריהם, ובפרט ע"פ מה ששמענו כמה פעמים מרבותנו נשיאנו הק' אשר יום הי"ט כסלו הוא הראש השנה לתורת החסידות ולדרכי החסידות, והרי מבואר דיוק לשון ראש ולא תחלה, וכמו שהראש כולל בתוכו חיות כל האברים וממנו נמשכים צנורות חיות להאברים במקומם, כן הוא בהנוגע לראש השנה וימי השנה שלאחריו, ויה"ר שתכה"י יבשר טוב בהנוגע לענינים הכללים ועניניו הפרטים מתוך בריאות והרחבת הדעת.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

נ. ב.

הפתקא המוסגרת במכתבו, תקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ד'תתקעז

מו"ה יהושע: שפעטמאן, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'ריט. ובהנסמן בהערות שם.