ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקעח

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

בנועם קראתי במכתב בעלה שליט"א ע"ד ההמשך בעסקנותה במסגרת נשי ובנות חב"ד, אף שמוסיף שקצת מבלבלות בזה דאגות שונות דפרנסה, חובות וכיו"ב.

ובודאי למותר להסביר באריכות אשר התעסקות האמורה היא אחת הסגולות למיעוט דאגות האמורות, וע"פ הוראת תורתנו תורת חיים, המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך ארץ, ומדייקים חכמנו ז"ל לאמר עול. ז. א. אף שנדמה הדבר לקשה לפעמים אינו מסתבר כ"כ בשכל ובהבנה, בכל זה על האדם לעשותו בדרך קבלת עול, וזוהי העצה למיעוט עול עניני עולם, עול דרך ארץ.

מובן שאין כוונתי שתעמיס על עצמה ענינים טכנים שאפשר לעשותם ע"י אחרים, אבל הרי בכל דבר צ"ל אחראי, וזה המתענין שהענינים יעשו באופן הכי יעיל ולא כל אחד או אחת מסוגלים לשאת באחריות זו, נוסף על שדרוש לזה נסיון ורגילות בעבודה.

ויהי רצון שתצליח בכל האמור למלאות כוונת רבותנו נשיאנו הק' להחדיר אור וחיות חסידותי בכל סביבתן דרך מסגרת נשי ובנות חב"ד גם חוצה, ושכרן במדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה להוסיף אור וחיות גם בעניניהן הפרטים בבתיהן של כאו"א מהחבירות, ולכל לראש מהמתעסקות ומשתדלות תי'.

בברכה לבשו"ט ולחנוכה מאיר ופ"ש כל אחת ואחת מהחבירות תי'.