ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקעט

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה זאב וואלף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק חג הגאולה, ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ההתועדות ודברי התעוררות שבודאי נשמעו והביאו גם להחלטות טובות בהנוגע לפועל במחדו"מ.

ובמ"ש אודות יום ההולדת השלישי של בנם ישראל שליט"א שהוא בר"ח שבט והקס"ד לעשות התספורת בל"ג בעומר, כבר כתבתי דעתי ולכמה מאנ"ש שבאם אין טעם חזק, וכמו מנהג קבוע ומיוסד ביותר נראה לי שלא לדחות התספורת, ובפרט לכמה חדשים ואפילו לכמה שבועות, ונמוקי עמי אשר כיון שכנראה מלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע לחג התספורת ה"ז ענין של חינוך ביר"ש, ז. א. המשכת קדושה על נפש הילד [י"ל שמיוסד הנ"ל על דרז"ל הידועה (תנחומא פ' קדושים) וראה ג"כ הלכות ת"ת לרבנו הזקן בתחלתו שזה מרומז בתורה שבכתב, ובשנה הרביעית יהי' וגו' קדש), וכשעושים מעשה בזה מתחזק הענין ונמשך בעולם המעשה כמבואר בכ"מ, הרי למה ידחו המשכת הקדושה הלזו לכמה חדשים או לשבועות והרי כל תוספת קדושה בחינוך מוסיפה בכל עניניו דהילד ואפילו הגשמים.

והשי"ת יצליחו אשר ביחד עם זוגתו שיחיו יחנכו את כל ילידיהם שיחיו בריאים ושלמים לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לחנוכה מאיר מוסיף והולך.

ד'תתקעט

מו"ה זאב וואלף שי': זלמנוב, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תסא, ובהנסמן בהערות שם.

כבר כתבתי: לעיל אגרת ד'תשפח, ובהנסמן בהערות שם.