ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקפ

ב"ה, כ"ז כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולאחרי בקשת סליחתו אביע איחולי שתתגדל מדת הבטחון שלו בבורא עולם ומנהיגו, ובמילא לא ידקדק וידייק לחשוב חשבון על כל ההצעות בפרטי פרטים (שבכלל אי אפשר הוא כלל וכלל, שהרי אין אדם יודע מה שבלבו של חבירו, ובמדה כזו שהושווה העדר ידיעה זו להעדר ידיעת הקץ - כדמוכח גם באגה"ק לרבנו הזקן סי' כב -) שאז תוקדם מציאת זיווגו הטוב לפניו בגו"ר גם יחד.

ד'תתקפ

נדפסה ב"תשובות וביאורים" (הוצאת תשמ"ז) ע' 430.