ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקפא

ב"ה, כ"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים

מו"ה צבי הירש שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב כסלו, בו כותב אודות ההתועדות בקשר עם יום הבהיר י"ט כסלו, גאולתנו ופדות נפשנו, ואין יסוד למה שהצטער על מה שהזמין חוגים יותר רחבים, כי אדרבה טוב עשה, והחוגים הקרובים יותר יש להזמינם בשאר ימי סגולה ואפילו גם בשבתות, משא"כ אותם שלע"ע יש להם שייכות פעוטה ביותר לעניני חסידות, דאם לא בימי די"ט כסלו וכיו"ב, אימתי.

ובמ"ש אשר אחד נפלטו מפיו דבורים בהנוגע ליתר החסידים למי שאינם חסידים, לפלא שלא הדגיש האמור בתניא פרק ל"ב, והרי זהו תורה שבכתב של תורה החסידות וכמבואר במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר ויעידו על זה גם מנגדי (מחסרון ידיעת הענינים) החסידות, שאדרבה באים בטענה מפני מה מקרבים אפילו הרחוקים וק"ל...

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים.

ד'תתקפא

מו"ה צבי הירש שי': צאלער, באזעל. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תשנא.

ובהנסמן בהערות שם. לקמן הר'רג.

לתוכנה ראה גם לעיל אגרת ד'תתקל.