ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקפב

ב"ה, כ"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ה' מקץ, שכותב שמפני שינוי הזמן אפשר יעזוב הרעיון דבר קנין הבית.

לדעתי שינוי הזמן לא נוגע לו אפילו את"ל שיש שינוי הזמן, ולדעתי שינוי הזה הוא שמתקרבים לביאת משיח צדקנו ובמילא צריכים להתעסק יותר בעניני תורה ומצות בכלל והפצת תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' ביחוד, וכל יתר הדברים צריכים להתנהג כבשנים בתיקונן ושומר ישראל לא ינום ולא יישן משגיח בהשגחה פרטית בתכ"י וישמרם בכל מקום שהם ובקרוב יגאלנו מן הגלות בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתקפב

לתוכנה ראה לעיל אגרת ד'תתקלב.