ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקפג

ב"ה, כ"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהושע

שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"א כסלו, בו כותב אף כי בקיצור נמרץ מההתועדות והצלחתה, ובודאי כוונתו גם מתאימה לדבר משנה לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, ז. א. שדברי ההתעוררות וההחלטות יביאו לפעולות בהנוגע להפועל במשך הימים הבאים אחרי זה, וכפי שרואים במוחש דורש זה הזכרה וזירוז מזמן לזמן, ובפרט בימי סגולה וימי רצון, וכבר מלתי אמורה לכמה מאנ"ש אשר זכינו שאין כבר התנגדות להפצת המעינות, ולכן חבל כ"פ ככה על כל הזדמנות שאין מנצלים אותה בשטח זה, ולא עוד אלא אפילו האומרים בדבורם שהם מנגדים ואפילו העושים איזה פעולות בכיון זה, אין זה אלא מחסרון ידיעה מבהיל, שע"י הסברה קלה בדרכי נועם יבטלוה, וכנראה כ"ז במוחש לכל אלו המתבוננים אליבא דנפשי', ובודאי מנצלים ג"כ ימי חנוכה בזה שהנקודה בהם מוסיף והולך להאיר החשך ועל פתח ביתו מבחוץ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובברכת הצלחה לכל המשתתפים בפעולות הכי

נשגבות האמורות.

ד'תתקפג

מו"ה יהושע שי': עלבוים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לקמן ה'כא, ה'קסב.