ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקפד

ב"ה, כ"ט כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים

מו"ה משה זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י כסלו עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח כבר חזר לביתו שלום, וניצל ביקורו במקומות בם הי' להחזקת היהדות והפצתה גם שם, ובזה גם עניני פנימיות התורה זוהי תורת החסידות הדרכותי' והנהגותי', והרי מעלה מיוחדת במקומות כמו אלו ששם נפגשים עם אנשים ממקומות שונים וכשמשפיעים עליהם בשינוי עיקרי לטוב מגיע שינוי זה לאותן המקומות שלשם חוזרים האנשים.

והרי ביחוד מסוגלים ימי חדש כסלו מהם יו"ד י"ט כסלו וימי חנוכה להשפעות כאלו, ויה"ר שיתעסק בזה מתאים להוראת ימי חנוכה אלו שצ"ל מוסיף והולך באור הבא משמן טהור ועד שיאיר על פתח ביתו מבחוץ משתשקע החמה, וכלשון רז"ל עד דכליא ריגלא דתרמודאי (שבת כא, ב), ומובא הרמז נשען על המסופר בש"ס בענין בני תרמוד (יבמות יז, א. ב"ר ספנ"ו), תרמוד אותיות מורדת, וביד איש הישראלי לכלות ולהעביר רוח זו כליל ע"פ הפצת אור התורה והמאור בתורה זוהי פנימיות התורה.

בברכת הצלחה בכהנ"ל.

ד'תתקפד

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 526 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה משה זאב שי': ירוסלבסקי, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תקסו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'קעז.

לביתו שלום: מגיוס "מבצע סיני". ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.