ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקפה

ב"ה, כ"ט כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלמה

זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו עם המוסגר בם, ואף שאין מזכיר עד"ז בודאי ימצא הזדמנות למסור עכ"פ נקודות מהתועדות שהשתתפנו יחד, שהרי תכלית כל התועדות שתעשה רושם בהנוגע להענינים בפועל ולא רק עניני המתועדים עצמם אלא שיבוא על ידם לאלו שלא השתתפו, ובפרט כשהמדובר הוא ע"ד מי שיש לו השפעה בחוג מסוים ההולך ומתרחב, וק"ל. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

הפ"נ המוסגר במכתבו, נקרא היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שיבשר טוב בהנוגע לתוכנו, כן הזכרתי את הוו"ח אי"א... שי'.

ובשאלתו - של הנ"ל - תיקון להטעמפער שלו, כנראה הכוונה למדת הכעס, מהנכון שילמוד בעין הדרוש אגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"ה עד שידע הענינים היטב, וכשירגיש שמתחיל להתרגש יעבור על תוכן הענינים במחשבתו.

בברכה לבשו"ט בעניניו הפרטים ובענינים הכללים.

ד'תתקפה

מו"ה שלמה זלמן: העכט, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשסה, ובהנסמן בהערות שם.