ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקפו

ב"ה, כ"ט כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב

פעלים

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י כסלו, ובהנוגע לתכנית הלימודים וכו' נמסר למל"ח ויבואו אתו בכתובים בקשר עם זה מתאים להנהוג כאן.

במ"ש אודות קאנסטיטוציא בשביל הישיבה, מובן שבכלל איז גלייכער ניט בינדען זיך, ולאידך גיסא ישנם קאנסטיטוציעס כאלו שאופן הבינדען שלהם הוא מקיף, ויושלח לו העתק התקנון שנעשה כאן, ובלית ברירה יש להשתמש בו, ובאם אפשרי לקצר עוד יותר, ומובן שבהעיקר צריכה זהירות בבחירת הדירעקטארען ובאופן הבחירות של דירעקטארען חדשים מזמן לזמן, כן מובן שמההכרח לקבוע שישנם ענינים שהם בבל ישונה - בעצם התקנון - בהנוגע לרוחניות הענינים וכיו"ב...

בודאי ניצלו ימי יו"ד וי"ט כסלו וחנוכה להפצת המעינות בכלל ולהתפתחות המוסדות ביחוד, ויודיע בשורות טובות ומפורטות בזה, והשי"ת יצליחו לעבוד בכל הנ"ל מתוך בריאות הנכונה ושמחה אמיתית ובהצלחה מופלגה.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.

ד'תתקפו

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 426 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי': סרברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתעו, ובהנסמן בהערות שם.