ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקפח

[כסלו, תשי"ז]

... יישר כחו וגדול זכותו על שעלה בידו לעשות הנ"ל וזיכה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו. ובודאי במשך הזמן בדברי נועם ובאופן של כבוד - יוסיפו על הנ"ל עד שיהי' למעלה מקומת איש ובזה הוא מהשיעורים שהן לפי מה שהוא אדם (כלים פי"ז מי"א), דזיל בתר טעמא דמילתא.

ד'תתקפח

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 615.

לעשות הנ"ל: מחיצה בביהכ"נ.

למעלה מקומת איש: על השאלה אם הכוונה ל-6 רגל, היה המענה: לפחות.