ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקצ

[אדר"ח טבת תשי"ז]

נעם לי לקבל מכתבו מיום הבהיר י"ט כסלו, יום גאולתנו ופדות נפשנו, בו כותב אודות ההתועדויות בשבועות שעברו, ובודאי ימשיך במנהגו הטוב זה, לכתוב שנדברו יראי ה' איש אל רעהו וגו'. והרי ודאי שדברי ההתעוררות יפעלו סו"ס פעולתם, וכמרז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ובטח ישתדל להרבות מספר המשתתפים מחוגים ההולכים ומתרחבים מזמן לזמן וכדרישת השעה. והרי זוהי הוראת ימי חנוכה - שמוסיף והולך מיום ליום בענינים דנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, הנקראת בשם שמן, וכמבואר בכ"מ, והשי"ת יזכהו שיהי' מהמשתדלים בזה ככל הדרוש.

ד'תתקצ

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 277.