ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקצג

ב"ה, א' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

האברך וו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה' אברהם אביש מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' דחנוכה.

א) הוראת רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה -, דהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש הוא ע"ד הרגיל, משא"כ כשעושה לרפואת הנפש, נמצאת בכ"מ ומהם באגרת התשובה שלו סוף פרק ג'.

ב) שאלת רז"ל (כתובות ס"ז ב) בהנוגע למר עוקבא, למה בזבז יותר מחומש, אף שהי' ע"ד בעל תשובה וכמובא ברש"י סנהדרין ל"א ב'.

אין בזה סתירה להנ"ל, כיון שהי' זה לאחרי שכבר גמר תשובתו, זאת אומרת שנגמרה רפואתו, וק"ל. וכמש"כ אדה"ז באגה"ק ס"י.

ג) מאמר רב פפא בר שמואל (ב"ב ע"ג ב) אי לאו דהואי התם לא הימני, אין שייכים בזה דברי רבי יוחנן (שם עה, א) שאמר אלמלא ראית לא האמנת, ומכמה טעמים. א) כי התלמיד דר"י לגלג על דברי חכמים, משא"כ בנדון דידן. ב) רב פפא לא אמר אלא שלא מאמין, שבזה יש לפרש שלא הי' מאמין שהדברים כפשוטם משא"כ המלגלג שהפריך כל הענין, כדמוכח מלגלוגו. ג) לגלג עליו אותו תלמיד הי' כפשוטו של הלשון ברבים ומקודם, משא"כ אמירת רב פפא ושבאה לאחר מעשה, שכבר האמין. ד) ידוע שלכמה ראשונים סיפורי רבב"ח כאן אינם אלא רמזים. ועיין ג"כ בזהר הק' (ח"ג רכג, ב. הק' ת"ז) , ומובאים הרמזים בכל מפרשי הש"ס ועין יעקב על אתר. ומזה מובן דאי לאו דהואי התם כו' - אינו ענין לליגלוג אותו תלמיד.

ד) מרז"ל (ב"ב ע"ד ב) שהרגו הקב"ה לשרו של ים בעת בריאת העולם ומקשה ע"ז ממרז"ל (חולין מ"א ב) אין שוחטין לתוך ימים, דאמרי לשרא דימא קא שחיט.

ואינה מובנת קושיתו כלל, דמה בכך דשרו של ים מת הוא, והרי כל השוחט לאלילים דעץ ואבן גם הם אינם בע"ח. וכן - הרי אפשר שיהי' שוחט ולא ידע ע"ד מארז"ל דבבא בתרא.

ה) כן מקשה ממרז"ל (פסחים קי"ח, ב) דבשעת יצי"מ אמר לו הקב"ה לשרו של ים כו',

ויעוין בשמות רבה פ' ט"ו דשרו של ים דבב"ב הוא של ים אוקינוס ולא של שאר הימים, משא"כ במרז"ל דפסחים - המדובר בשרו של ים סוף, כמובן.

והנה לאמיתתו של ענין בלאה"כ ל"ק כלל, כי מובן שלאחרי שנהרג שרו של ים, נמנה אחר במקומו, שהרי לכל דבר צ"ל שר ומזל למעלה. כמובן.

כן להעיר, אשר בהנוגע למרז"ל בב"ב מדרשות חלוקים הם, דבב"ב סבר דרהב שר של ים אוקינוס, ובכ"מ דרהב שמו של שר מצרים ושל ים סוף. ועוד בכ"מ דיעות שונות בזה.

אינו מזכיר אודות סדרי לימודו בכלל אבל בודאי עכ"פ מכאן ולהבא יקבע לו שיעור בלימוד תורת החסידות, וכלשון רבנו הזקן קביעות בזמן וקביעות בנפש. והשי"ת יצליחו.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ד'תתקצג

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 543 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אברהם אביש מרדכי: פרוש-גליקמן, ירושלים.