ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקצד

ב"ה, א' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' דחנוכה, בו כותב אודות פב"ב שסובל מהפלטת כו'.

והנה ברובא דרובא זהו תלוי בחלישות בריאות הכללי (וזה גם העצבים), שלכן צריך חיזוק בריאות הכללי וחיזוק העצבים ולהאחרון מועיל במאד ענין דהיסח הדעת, ועבודת השם בשמחה וע"פ המבואר בכ"מ ומהם ברמב"ם סוף הלכות לולב והל' דעות ובטור שו"ע סי' רל"א הענין דבכל דרכיך דעהו מובן שצ"ל השמחה גם בכל דרכיך, ויה"ר שכשם שהי' שליח להביא השאלה יבשר ג"כ טוב מהטבת המצב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר