ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקצה

ב"ה, א' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרבנית מרת צפורה תחי'

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל פ"ש ממנה ע"י ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות וכו' מוה' עזריאל זליג שי' סלונים, וכבקשתה אזכירה ואת ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ועסקנותה וכן זו של בעלה הרב שליט"א לזכות הרבים תעמוד להם בהמצטרך בגשמיות וברוחניות.

סיפר לי הרב סלונים שי' במיוחד ע"ד בנה שי' שהוא מכהן בקדש רב צבאי, ובודאי מנצל כל הזדמנות בסביבתו להסביר לכל אלו אשר השפעתו עליהם ע"ד ציווי תורתנו תורת חיים לכל אלו הנמצאים במחנה, אשר חיוב תוספת שמירה מכל דבר רע על כל אחד מהם והוספה בקדושה, כי כלשון הכתוב ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך והי' מחנך קדוש והלא לב ישראל ער הוא ואין הדבר תלוי אלא בהמעורר שימצא האותיות המתאימות ויהיו דברים היוצאים מן הלב, ויהי רצון אשר יהי' כהוראת ימי חנוכה שמוסיף והולך באור הבא משמן טהור ועד שיאיר על פתח ביתו מבחוץ משתשקע החמה.

והשי"ת יזכהו שיהי' מהמשתדלים בזה ככל הדרוש.

בברכה

ד'תתקצה

מו"ה צפורה: אביצדק, ירושלים.