ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקצו

ב"ה, ב' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א מ"ח - שנתאחר דרך הילוכו - ולפלא שמאז אין ממנו ידיעות, ולא אישור קבלת מכתביי ומהנעשה בהמשך לזה.

נעם לי לקרות במכתבו אודות פעולותיו בקדש, ונאמן רבנו הזקן שדבריו יתקיימו במילואן, כוונתי למ"ש (בתורה אור בתחלתו) אשר צדקה תרומם גוי ונעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה. ובודאי ניצלו ימי חדש כסלו, יו"ד וי"ט כסלו וימי חנוכה בכל הנ"ל, ובנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה, אשר גם עי"ז יתוסף בכל האמור.

מוסג"פ מה שי"ל לאחרונה, ובטח יזכה בזה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה בכה"ע.

מ. שניאורסאהן

ד'תתקצו

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 533 והושלמה ע"פ צילום האגרת.