ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקצז

ב"ה, ב' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז בכסלו. - כבר מלתי אמורה לכמה מאנ"ש והאברכים, אשר כ"פ שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנמצאים אנו בסוף עקבתא דמשיחא, ולכן כל רגע יקר וצריך לנצל ככל האפשרי במילוי תפקידו הנפשי והפנימי של כל אחד מישראל, אני נבראתי לשמש את קוני ולעשות את זה מתאים להוראת ההשגחה העליונה ובשמחה וטוב לבב, וכיון שהצליחו בורא עולם להורות לכתה באחת מישיבות כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר באה"ק ת"ו, צריך להוסיף אומץ בזה לקרב המושפעים שלו לתורה ומצותי' ולהכניס ולהכנס עי"ז בצבאות ה' אשר בקרוב יצאו ביד רמה מהחושך כפול ומכופל מהגלות המר בו אנו נמצאים. ומזה מובן וגם פשוט שאין להתרשם כלל מפיתוי היצר ע"ד נסיעות טלטולים למקומות אחרים שתוכן כוונתו בזה ביטול זמן הפסק עבודתו בקדש כו' וכו' וגם בהנוגע לעצמו שכרו אמור מרבנו הזקן (בתורה אור בתחלתו) אשר צדקה זו שעושה עם המושפעים, תרומם גוי ונעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, עיי"ש.

ויהי רצון שיתבונן בכל הנ"ל אליבא דנפשי' ואז ישמח בחלקו שמחה אמיתית ופנימית.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר