ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקצח

ב"ה, ב' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

ארגון נשי ובנות חב"ד

באה"ק ת"ו,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

במענה למכתבן אודות יחסי לזריקות תרכיב סאלק, בשביל חיסון הילדים שליט"א.

כבר נהגו בזה בכמה מדינות, ובארצוה"ב נעשה זה ע"י רובם ככולם ובהצלחה, ולכן נכונה עשי' זו.

ובשאלתן אם לעשות זה בתרכיב סאלק מתוצרות חוץ או תוצרת הארץ, מובן שתלוי זה בסמכות המייצרים שכמה מהם ישנם כאן, ובטח גם באה"ק ת"ו, ולכן יחליטו בזה אחרי שידעו הפרטים בזה ואיזה מהם עדיף, ואיך שיחליטו יהי' להצלחה בטוב הנראה והנגלה ולגדל את כל ילידיהם שי' בתוך שאר ילדי ישראל שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה לשם ולתהלה ולתפארת.

בברכה והצלחה בעל עניניהן

ד'תתקצח

סאלק: ראה גם לעיל אגרת ד'תתסב, ובהנסמן בהערות שם.

ד'תתקצט

מו"ה אהרן מרדכי שי': זילברשטרום, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תכז, ובהנסמן בהערות שם.

הנסוח של המצבות: ראה לעיל אגרת ד'תתסח.

מענה לאמו: לעיל שם.