ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקצט

ב"ה, ב' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מוה' אהרן מרדכי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ח כסלו והקודמים, ובודאי מהדקים יותר ויותר הקשרים שבין חברי הנהלת הרשת, בין חברי ההנהלה עצמה ועם המורים, ובזה בטח תעזור עריכת תכנית כללית בשביל מוסדות הרשת, אשר אף שאפשר שיש תנאי המקום שדורשים איזה שינוי בין [בית] ספר אחד להשני, בטח אין זה אלא שינוים קלים, והרי אפשר להניח מקום לכל מנהל ומורה בכתתו להוסיף על הנקודה הכללית שינוים מתאימים לתנאים המיוחדים.

במ"ש אודות הנוסח של המצבות, צריך הוא להערך בנוסח כזה שיוזכר שם כ"ק מו"ח אדמו"ר או עכ"פ שם חב"ד ליובאוויטש והטעמים מובנים, שכל הקוראו במצבה יזכיר גם תיבות אלו שבמילא מעוררים זכות אחרים, וק"ל.

מכתבי מענה לאמו שתליט"א בטח נתקבל מאז.

... בטח ניצלו ימי יו"ד י"ט כסלו וחנוכה בבתי ספר הרשת באופן המתאים.

בברכה לבשו"ט.