ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'א

ב"ה, ג' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו ומסיים בטוב אשר נתרפא והוטב המצב ושואל עצה איך להתקדם בת"ת.

ומובן שכל אחד הלומד בישיבה צריך להתאים סדרו לסדרי הישיבה, ובזה ג"כ ההנהגה הכי נחוצה ללמוד בחברותא והרי דבוק חברים הוא מהמעלות בה התורה נקנית כדבר משנה, ומהנכון שבזמנים שלו יקבע שיעור לימוד בהלכות הצריכות בחיי היום יומים אשר רובם ככולם הם בשו"ע חלק אורח חיים, ובכדי לדעת בהקדם את המעשה אשר יעשה, הוא אשר בתחלה ילמוד הלכות אלו בקצור נמרץ ע"ד קיצור שו"ע, דרך החיים הנדפס בכמה סידורים וכיו"ב עד שיהי' בקי בהם ע"י לימוד איזה פעמים והרי המעשה הוא העיקר.

בטח יודע מהתקנה לומר תהלים שיעור החדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - אחרי תפלת הבקר בכל יום, ועכ"פ ישמור זה מכאן ולהבא, וכן אשר בכל יום חול לפני תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה, והשי"ת יצליחו.

בברכה