ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ב

ב"ה, ג' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הפסק ארוך הגיע מכתבם מי"ב כסלו עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטענותיו בהנוגע לסניף הישיבה ב..., כבר נדבר בכגון דא לכמה מאנ"ש שאפילו באונס גמור ע"פ תורה הנה כמאן דעביד לא אמרינן, וק"ל, ואיך תוושע הסביבה ב... ע"י טענות ותביעות ושקו"ט?! ואם אפילו פב"פ אינו ממלא המוטל עליו אין זה ממעט כלל חובתו של כאו"א מבנ"י השאר, ויש מקום לומר שאדרבה עוד מרבה בזה, כיון שעליו לעשות גם בחלק חבירו וכמובן ממרז"ל זכה נוטל חלקו וחלק חבירו שאם זה בשכר מוכרח שיהי' זה גם בעבודה וק"ל. ויה"ר שכאו"א מהם יוסיף בפעולות ביהדות בכלל ובהפצת המעינות ביחוד וכהוראת ימי חנוכה שצ"ל מוסיף והולך באור מיום ליום משמן טהור ועל פתח ביתו מבחוץ, ויה"ר שיהי' זה מתוך בריאות הנכונה.

בברכה