ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ו

ב"ה, ו' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר מב' טבת אשר ז"ע נתקבל, בו כותב אודות שתי הצעות, נסיעתו לארצוה"ב, וחיפוש ענין של פרנסה בהמדינה בה נמצא עתה,

ומובן שהסברא השני' קודמת ומכמה טעמים, והעיקר אשר החסרון ע"ע הוא כנראה חוסר המרץ של והעדר ההתעסקות בהסתדרות כדבעי... ולכן לדעתי מההכרח הכי גדול שיראה פעילות הדרושה בעניניו בכלל ובענין של פרנסה והסתדרות ביחוד ויעשה זה אליבא דנפשי' ולא רק לצאת ידי חובתו ולהשביע רצון הדורשים זה ממנו, ויה"ר אשר מרז"ל הידוע יגעת ומצאת יקוים בשתי הנקודות שיתייגע בהאמור (והרי הנהגת עולמנו הוא בזיעת אפך תאכל לחם, ורק לע"ל מלאכתו נעשית ע"י אחרים), ויקוים גם סוף המאמר, ומצאת.

מבהיל שאינו מזכיר אף מילה בהנוגע לימי יו"ד וי"ט כסלו וחנוכה, והרי בודאי היתה איזה התועדות וכו'.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר