ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ז

ב"ה, ו' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ח כסלו עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח בינתים כבר קבל מענה על מכתביו הקודמים.

ומ"ש אודות הספר תורת מעשה בראשית, הנה מה שנכתב אודותו הרי לא נכתב בדרך גזירה כ"א בטעמו ונמוקו על אתר ובמראה מקומות ומה שבא בכתב הוא חלק קטן ביותר ממה שיש לכתוב בסגנון דא כי תוכן ס' הנ"ל מבהיל וכנראה גם מהדוגמאות אשר במכתב אודותו.

הילדה שכותב אודותה שסובלת מחולי "נפילה - קראמפען - " אינו מובן, אי הא לא הא, ובכ"א לשניהם מצאו תרופות וטפול רפואי מועיל ובטח ישאלו בעצת רופאים מומחים וימלאו הוראותיהם.

ידוע שמנהגנו* (ודלא כאיזה מהאחרונים) שבהנוגע לנשים כותבים "בכל אברי" כי הרי כמה דיעות בש"ס במספר האברים של האשה.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'ז

ומ"ש.. מעשה בראשית: לעיל חי"ג ד'תרס.

ידוע שמנהגינו: ראה גם לעיל חי"ב אגרת דקנו, ובהנסמן בהערות שם.