ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ט

ב"ה, ו' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבלו קטעי המכ"ע מהירחון עם-וספר, והצופה מל' כסלו. ולפלא שבמשך כל הזמן אין ממנו כל ידיעות בענין האניות.

והנה קבלתי מא' מענה: סיבה לשתיקה בכגון דא ומחקו"ד זו - שאין הזמן מתאים לדון על כגון הנ"ל מפני המאורעות בשבועות האחרונים וכו'! - ואמרתי לו שהוא בדוגמת חולה האומר להרופא אשר כיון שחלוש הוא ומצב בריאותו רעוע, אין זמנו פנוי לקבל סממני הרפואה, וימשיך בהנהגתו דעד עתה, אף שהיא מסכנת המחלה, ולכשיבריא - יתענין בסממנים המוצעים, - והנמשל מובן.

ומובן שעיקר הטענה היא לא אליו, אלא לפלא שאלו שהוראה בענינים כהנ"ל הוא תפקידם העיקרי, ולמרות זאת מנצלים מצבם ומרצם בענינים השייכים לאחרים, ומובנות התוצאות וגם נראות בהשטח שהם אחראים עליו.

וכבר מלתי אמורה במ"א, שבעצם כל איש ישראלי ער הוא לקיום התורה ומצותי' במרץ וגם בהנוגע למעשה בפועל, אלא שהיצה"ר שאומן הוא - המציא המצאה שמכוון את המרץ והפעילות לענינים שאינם שייכים כלל לפלוני, ובזה מרויח בשתים, א) פלוני אינו מרגיש שיש כאן חסרון - כיון שמנצל כל המרץ שלו. ב) הענין העקרי חסר לגמרי, כי אחרים - הרי אין זה מתפקידם, ואלה שתפקידם נפשי ועיקרי הוא, טרודים בעבודה אחרת.

וע"ד פתגם הרמב"ם שחולי הנפש הוא ע"ד חולי הגוף, דוגמא להנ"ל הוא - כשהמוח והלב יתחילו להתעסק בעיכול המאכל, בירור האוכל מן הפסולת או הפרדת הפסולת מן האוכל. אלא שבגוף ניכרות התוצאות מזה תומ"י, שהיא סכנה מידית הכי גדולה לקיום כל הגוף, נוסף על שהעיכול אינו נעשה ואינו מצליח, משא"כ בהנוגע לנפש, מפני הרצון להניח מקום לבחירה חפשית, נותנים ארכא ומאריכים גם את הארכא ודוחים המועד מזמן לזמן. ובהמצאנו בדרא דעקבתא דמשיחא אשר מתבררים ומתלבנים ומצורפים רבים, הנה כל הנ"ל נראה בעליל, ואין נדרש לביאורים והתבוננות עמוקה.

ומי שאמר לעולמו די יאמר די לחילוף הסדרים (אשר "בבית המקדש" משורר רוצה להיות משוער ולהיפך (ערכין יא, ב), ומזה בא בהשתלשלות למטה מטה - אותו המצב בו אנו נמצאים כעת), ויביא לנו גואל צדק אשר תקופתו היא כולו חייב ר"ל כולו זכאי - בלי בלבולים.

בטח הוא וכל ב"ב שיחיו בסדר ובשלום. ותקותי אשר כבר התחיל להשתתף בהתועדות אנ"ש, וביום הבהיר הוא י"ט כסלו העבר בכלל זה.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל

נתקבל הס' חידושי הרש"ש על הרמב"ם. ות"ח ת"ח. ולכאורה באם הי' נדפס באותיות מרובעות - הי' מתרבה מספר המשתמשים בו בדורנו דור יתום ז. מוסג"פ הוספה להגש"פ.

ה'ט

מו"ה צבי: הרכבי, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'עח. ב'קלו.

בענין האניות: ראה לעיל אגרת ד'תשצו, ובהנסמן בהערות שם.

המאורעות: ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.

באותיות מרובעות: ראה קונ' משיחות ש"פ קדושים וב' אייר תשמ"ט ס"י.