ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'יא

ב"ה, ז' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט כסלו, בו כותב שמתבונן במצבו עושה חשבון בנפשו ורואה חסרונות והגרעון בהנוגע ללימודו והנהגתו ועוד.

והנה ידוע אשר אחד מתכסיסי היצר הרע הוא להטיל על האדם הישראלי רגש של שפלות מבהילה האומרת קשה ביותר שתצליח בתורה ומצותי' והראי' מה שקרה ביום פלוני ומה שהי' בלילה פלוני וכשרואה שהטענה שלו מתקבלת מתחיל לדבר על לב האדם שכיון שבלאו הכי אינך מצליח, למה לך ח"ו להשתדל בזה.

וכיון שהנ"ל הוא מתכסיסי היצה"ר מובן שאין לשמוע לדבריו כלל וכלל ולהסביר לעצמו, שאמת עד עתה לא הצליח ככל הדרוש וככל הרצוי, אבל הרי בורא עולם ומנהיגו הבטיח לכאו"א מבני ישראל אשר בל ידח ממנו נדח ולכן עלי ללכת בדרך העולה בית א-ל על ידי הוספה בלימוד התורה וקיום מצותי' ואפילו אם לפעמים נכשל הנני בדרכי זו, הרי זה צריך להוסיף בי אומץ ושקידה וכחות נוספים במלחמה נגד היצר, כיון שבטח הרי בורא העולם משגיח עלי בהשגחה פרטית והבטיח לכל אחד אשר כשאדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, ויבקש את מי מידידיו מצעירי אגודת חב"ד שיבארו לו ענין הנ"ל בארוכה יותר ע"פ המבואר בתורת החסידות ומהם בספר התניא בכ"מ. והעיקר אשר ימשיך ללמוד בהתמדה ושקידה ואז יצליחו השי"ת אשר סו"ס ינצח מלחמת היצר גם כן.

בודאי שומר התקנה לאמר בכל יום אחר תפלת הבקר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר