ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'יב

ב"ה, ז' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מנר החמישי דחנוכה, בו כותב ע"ד השיחה וההצעה ביחס עמה.

והנה כמה מהחששות שבהצעה זו - עורר עליהם גם במכתב שלו. ועוד מה שיש להוסיף ענין עיקרי בזה, והוא - שבאם ידברו עם יחיד, מי יאמר להם מה תעשה - בשנותם את כל התנאים והאופנים. ובאם מסכימים לדבר עם אגוד של דתיים, ז. א. עם גוף שמוכרחים להתחשב עמו, הרי כמה גופים כאלו כבר קיימים ולמה לא יתקשרו אתם. ולטענת המפלגתיות - כמדומה שישנם גם גופים בלתי מפלגתים וכמו אגוד בתי כנסיות וכיו"ב, הארגון בו מתענין הרב זקס מירושלים (כמדומה, בעה"ב של מלון שם).

ומובן, שלמרות כל הנ"ל, יש בזה גם השאלה, כמו שכותב במכתבו, שהרי ביני לביני יש להציל כמה ישובים מהשפעות נגד-דתיות, עכ"פ חלק מסוים בישובים אלו, כיון שירשו שיבוא לשם ב"כ ומדריך דתי וכו'. אבל לזה הלא לא נצרך יצור ענינים חדשים, ואם יודיעו ויכריזו אשר הפתח פתוח לביקור אנשים דתיים רבנים וכיו"ב ובאזהרה שלא יביאו לשם כל ענין של מפלגה, בטח ישנם כמה רבנים מחנכים ומדריכים דתיים שינצלו הזדמנות זו לבקר וכו'.

ולאידך גיסא ולמרות כל חששות אלו - כיון שכנראה דברו אתו לא בתור ב"כ איזה תנועה, ז. א. שדבריו ופעולותיו הוא לא יוכלו לנצלם במלחמה נגד מפלגה דתית וכיו"ב, יש לחפש אופן לנצל את השיחה להצלה פורתא על אתר. כוונתי - לבוא בדרישות מפורטות בהנוגע לישובים פרטים שיש בם חסרון בתקציב הדרוש לצרכי הדת וכיו"ב.

וכיון שמעונינים הם בהמשך המו"מ - יש מקום לומר שימלאו דרישות אלו. ואופן מילוי הדרישות ותגובת הקהל על זה (הן מצד ימין והן מצד שמאל) בטח יבהיר את המצב.

דא"ג - כמדומה שיש רבנים אחדים חברי מפלגתם (כמדומה לי אחד בשמו רב פלדמן וכן מבין הרבנים התימנים). ואתענין לדעת אם מבארים מפני מה אין משתמשים בהנ"ל למטרה האמורה.

מ"ש אודות היחס הרשלוני והמוזר וכו' - בעוה"ר היחס מבהיל עוד יותר מאשר סיפרו לו ומאשר מזכיר במכתבו. וכמו שכתבתי לאחד מעסקני אה"ק ת"ו בזמן האחרון, והוא חבר למפלגה הנקראת דתית, שלצערנו ולהיזק של כאו"א מבנ"י, העסקנים הדתיים מתעסקים לא במילוי תפקידם, אלא שמתחרים עם העסקנים הבלתי דתיים בענינים שאין להם שייכות לדת, וכ"א משלה את נפשו שבזה יוצאים ידי חובתם, ועניני הדת מוזנחים ובאופן דעזובה ההולכת וגדלה ר"ל, ואחריתה מי ישורנה - באם לא יחול שינוי עיקרי בהנהגת המפלגות הדתיות, רבניהם וכו'...

בכדי למעט האחריות בהצעדים שינקוט בהנוגע לתוכן תחלת מכתבי זה, אולי כדאי שאפילו אנ"ש לא ידעו ע"ד התוכן האמור לעיל, בכדי שישארו הדברים חשאים עד עת מצוא.

בברכה.

מ. שניאורסאהן

ה'יב

מו"ה יעקב: לנדא, רבה של בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שיא, ובהנסמן בהערות שם.

שכתבתי: לעיל אגרת ה'ט.